थ वरून लहान मुलांची नावे । Marathi baby boy names from Th

Marathi baby boy names from Th | थ वरून लहान मुलांची नावे | baby boy names from Th


अद्याक्षरावरून लहान मुलांची नावे :
क्षज्ञ

नावात काय आहे? असे शेक्सपिअर म्हणाला होता ते खरे जरी असले तरी आपले नाव म्हणजे एकप्रकारे आपली ओळख बनलेली असते.

बाळाचे नाव म्हणजे आईवडिलांकडून बाळाला मिळालेली सर्वात सुंदर भेटवस्तू असते.

आपल्याइथे नाव ठेवण्याआधी सर्वसाधारणपणे बाळाची जन्मराशी काढली जाते. व त्यामध्ये जे अक्षर येईल त्यावरून बाळाचे नाव ठरवले जाते.

त्यामुळे आम्ही या वेबसाईट मध्ये मराठी मधील सर्व मुळाक्षरावरून मराठी नावे घेऊन आलो आहोत.

तर आज आपण बघणार आहोत थ अक्षरावरून लहान मुलांची नावे (Marathi baby boy names from Th )

Marathi baby boy names from Th

नावअर्थ
थवन
थलवंश
थलदीप
थमन
थेजेश
थिरुमल
थैलेश
थवनेश
Thavanesh
श्री शंकराची शक्ति, सर्वव्यापि
थलेश
Thalesh
जमिनीचा राजा, शासक
थलराज
Thalraj
पृथ्वीराज
थलदीप
Thaldeep
प्रकाश
थमरफळ
थमीरउपयोगी, 
थीरनयोद्धा, साहसी
थलराजपृथ्वीराज
थिरमानदृढ़ विश्वास
थलदीपप्रकाश
थिरध्यानईश्वराचे ध्यान करणारा, 
थयुमण्वनईश्वरीय शक्ति, दैवीय
थयंबनआईला समर्पित, 
थलेशजमिनीचा राजा, 
थवाबबक्षीस
थमीमसंपूर्ण, सर्वोत्तम
थरवतसमृद्धि, 
थिलंगसंगीत, राग
थंगसामीसर्वोत्तम
थबितदृढ़, मजबूत
थलबीरयोद्धा, शक्तिशाली
थवनेशश्री शंकराची शक्ति, 
थानेश
Thanesh
धन का स्वामी, धनी
थिरुमल
Thirumal
ईश्वर, भगवान
थिरुगणनम
Thirugananam
बुद्धिमान, ज्ञानी
थोमोगना
Thomogana
ईश्वर का रूप,
थिलंग
Thilang
संगीत
थरोश
Tharosh
स्वर्ग, देवाचे स्थान
थस्विन
Thaswin
उज्जवल शक्ति,
थविश
Thavish
स्वर्ग, शक्तिशाली
थंगम
Thamgam
स्वर्णिम,

थ वरून लहान मुलांची नावे

थस्विनउज्जवल शक्ति, 
थविशस्वर्ग, शक्तिशाली
थस्मयराजा, शासक
थंगमस्वर्णिम, 
थानेशधन का स्वामी, धनी
थिरुमलईश्वर, भगवान
थिरुगणनमबुद्धिमान, ज्ञानी
थेजेशप्रकाशमयी
थीबननिष्पक्ष, स्पष्ट
थिव्यमबुद्धिमान, 
थरोशस्वर्ग, देवाचे स्थान
थरुषईश्वर प्रेम, पवित्र
थिस्यभाग्यवान, मंगल सूचक
थिव्येश
Thivyesh
आनंद देणारा,
थिशन
Thishan
महान शासक, राजा
थिरुवल्लुवर
Thiruvalluvar
तमिळ लेखक, भाषातज्ञ
थिरुमेनी
Thirumeni
महान, उच्च
थनक्षसुंदर डोळे, 
थियशप्रकाश
थियनज्ञानी, 
थिव्यनदैवीय, 
थिरुमणिमहान आत्मा, 
थिव्येशआनंद देणारा
थिलनस्वतःशी प्रेम करणे, 
थिशनमहान शासक, राजा
थिरुवल्लुवरतमिळ लेखक, भाषातज्ञ
थिरुमेनीमहान, उच्च
थवनश्री शंकराचे रूप 
थर्श्विनसुंदर, 
थनुषवास्तविक, 
थवसुशूर, साहसी
थवमनीईश्वराची भेट, 
थवसु
Thavasu
शूर, साहसी
थवमनी
Thavamani
ईश्वराची भेट, पवित्र
थमन
Thaman
महत्वाचा, गरजेचा

Leave a Comment